uzyskaj hasło

Staż

     Informacje o terminach naboru wniosków zamieszczane będą w zakładce Aktualności.                                                                                                                                                                                                                   

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

 

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla bezrobotnego składa do Urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w Urzędzie lub pobrać ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy Urząd może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

- bezrobotni do 25 roku życia;
- bezrobotni, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia;

do 6 miesięcy

- bezrobotni długotrwale albo po realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
- bezrobotni powyżej 50 roku życia;
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
- bezrobotni niepełnosprawni

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • Urząd na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 1 pracownika,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
 • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Osobie odbywającej staż przysługują:

 • stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku;
 • dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu;
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Osoba odbywajaca staż jest zobowiązana do:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu czasu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierajacego informacje o wykonanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Zasady organizacji staży w 2014 roku

 • Umowy dotyczące organizacji staży zawierane będą z pracodawcami na okres do 6 miesięcy;
 • W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach nie finansuje kosztów badań lekarskich i  kosztów dojazdu na staż.

Organizację staży u pracodawców  regulują n/w przepisy:

 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz.1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118).

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach środków finansowych z Funduszu Pracy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
w pok. nr 102  lub pod numerem telefonu (25) 794 32 25, (25) 794 32 26

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 4 ]
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:58:58 32.5KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:57:48 76.66KB pobierz
Lista obecności Lista obecności 2014-07-04 21:45:05 48KB pobierz
Lista obecności Lista obecności 2014-07-04 21:46:42 145.57KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2014-07-03 21:37
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl