uzyskaj hasło

Staż

Informacje o terminach naboru wniosków zamieszczane będą w zakładce Aktualności.                                 

       

Czym jest staż?

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną. Odbywa się na podstawie umowy zawartej między organizatorem stażu a powiatowym urzędem pracy według programu stażu określonego w umowie.

Kto może być organizatorem stażu?

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na staż do:

 • pracodawcy,
 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Czas trwania stażu:

Bezrobotny może zostać skierowany do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a osoba bezrobotna, która nie ma ukończonego 30. roku życia do 12 miesięcy.

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

To pracodawca, który chce zorganizować staż dla bezrobotnego składa do Urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu. Formularz wniosku można pobrać osobiście w Urzędzie lub ze strony internetowej Urzędu (na końcu podstrony).

Organizator stażu może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami. 

Kiedy staż może zostać przerwany?:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • Urząd na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie stażysty z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewnienie stażyście profilaktycznej ochrony zdrowia, tak jak pracownikom,
 • przeszkolenie stażysty w zakresie bhp, ppoż. i zapoznanie go z regulaminem pracy,
 • przydzielanie stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, niezbędnych środków ochrony i higieny,
 • niezwłoczne (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformowanie Urzędu, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż udzielanie jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc udzielanie dwóch dni wolnych przed terminem ukończenia stażu),
 • po zakończeniu stażu wydanie stażyście pisemnej opinii zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu. Urząd wyda stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • udzielanie stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Osobie odbywającej staż przysługują:

 • stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku;
 • 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu;
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Obowiązki osoby odbywającej staż:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu czasu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Zasady organizacji staży w 2017 r.

 • Wnioski o organizację staży będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami organizacji staży w 2017 roku
 • Umowy dotyczące organizacji staży zawierane będą z pracodawcami na okres do 6 miesięcy:
 • W 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach nie finansuje kosztów badań lekarskich i kosztów dojazdu na staż.

Warto pamiętać!

Przyznanie wsparcia bezrobotnemu jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jemu ustalony w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w Urzędzie.

Jeśli podczas organizacji stażu zajdzie potrzeba wysłania stażysty w delegację bądź pracy zmianowej należy zgłosić to przed podpisaniem umowy z Urzędem. W przeciwnym wypadku, po tym jak umowa zostanie podpisana, wyjazd stażysty w delegację oraz praca na zmiany będzie traktowana jako naruszenie warunków umowy.

Dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

 • zyskanie pracownika, z którym nie nawiązuje się stosunku pracy – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje Urząd,
 • zyskanie pracownika, któremu nie wypłaca się wynagrodzenia – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Urząd.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczególnych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz.1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1189).

Uwaga!!! Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach środków finansowych z Funduszu Pracy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu
w pok. nr 102 lub pod numerem telefonu 25 7943225, 25 7943226

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - bezrobotny [ 3 ]
Lista obecności Lista obecności 2017-01-11 12:15:35 147.02KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:58:58 32.5KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu Sprawozdanie z przebiegu stażu 2014-06-12 09:57:48 76.66KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Joanna Mazurek 2017-01-12 14:42
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl