uzyskaj hasło

Status bezrobotnego

Status bezrobotnego otrzymasz jeśli:

 • masz ukończone 18 lat;
 • nie jesteś zatrudniony, tj. nie pozostajesz w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz nie masz zawartej umowy o pracę nakładczą;
 • nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, tj. nie masz zawartej umowy cywilnoprawnej, w tym: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo nie wykonujesz pracy lub nie świadczysz usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
 • jesteś gotowy i zdolny do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie lub jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, Twój stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;
 • nie uczysz się w szkole w systemie dziennym;
 • nie  osiągnąłeś wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24  ust. 1a  i 1b  oraz  w art. 27  ust. 2  i 3 ustawy  z dnia  17  grudnia  1998 r.  o emeryturach  i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych;
 • nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
 • o zgłosiłeś do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 • o nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna;
 • nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
 • nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • nie pobierasz zasiłku stałego z pomocy społecznej;
 • nie pobierasz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
 • zarejestrujesz się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jesteś zameldowany – w urzędzie, na którego obszarze działania przebywasz.

Przydatne definicje

bezrobotny do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy);
 
bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy);
 
bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy);

bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy);

cudzoziemiec - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy); 

członek rodziny - oznacza to:
a)  osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,
b)  zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego na jego utrzymaniu
(a
rt. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy);

doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ust. 1 pkt 9a);

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

1)   bezrobotni do 30 roku życia,
2)   bezrobotni długotrwale,
3)   bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4)   bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
5)   bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6)   bezrobotni niepełnosprawni
Osobom tym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.
 (art. 49 ustawy)

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

Ustawa  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 887,  z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299).

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2017-05-02 20:39
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl