uzyskaj hasło

Rejestracja

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnej lub poszukującej pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

 • W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 • Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana danych przekezanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.
 • Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach  w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

Dokumenty wymagane do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (oryginały do wglądu):

1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.

2. Odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy tj.:

Osoba, która była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, oprócz świadectwa pracy przedkłada zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach wraz  z informacją, czy od wynagrodzenia odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoba, która wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej przedkłada stosowne zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach wraz z informacją, czy od wynagrodzenia odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoba, która świadczyła usługi na podstawie umowy uaktywniającej bądź sprawowała osobistą  opiekę nad dzieckiem przedkłada zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu świadczenia usług bądź sprawowania osobistej opieki.

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą przed 15.12.2011 r. przedkłada decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej bądź zaświadczenie z urzędu miasta lub urzędu gminy o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zaświadczenie z ZUS o okresach, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich przedkładają zaświadczenie z ZUS o okresach, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoba, której współmałżonek jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni  przekraczającej 2 ha przeliczeniowe przedkłada decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik.

Osoba, która pobierała rentę, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej bądź prowadzenia pozarolniczej działalności powinna przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania ww. zasiłków i świadczeń wraz z podaną podstawą wymiaru składek tych świadczeń.

Osoba, która pobierała świadczenie z ośrodka pomocy społecznej tj. zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub zasiłek dla opiekuna przedkłada zaświadczenie o okresie pobierania ww. świadczeń. Ponadto osoba, która pobierała świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa tych świadczeń spowodowana byłą śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana przedkłada zaświadczenie o okresie pobierania ww. świadczeń wraz z informacją o dacie zgonu osoby,  nad którą opieka była sprawowana.

Osoba, która odbywała zasadniczą służbę wojskową, nadterminową służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych, służbę wojskową pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczenia wojskowe, okresową służbę wojskową oraz zasadniczą służbę w obronie cywilnej i służbie zastępczej przedkłada książeczkę wojskową lub inny dokument potwierdzający.

Osoba, która przebywała w areszcie śledczym lub zakładzie karnym przedkłada świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego. Ponadto osoby, które wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności przedkładają zaświadczenie o okresie wykonywania pracy z podaniem wysokości uzyskanego wynagrodzenia z wyszczególnieniem każdego miesiąca oraz z informacją o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

5. Osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

6. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 5 i 6, odmowy przekazania wymaganych danych bądź odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

Ponadto osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje  i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym  do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada;
 • numer telefonu i adres e-mail celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy.

Praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji:

 1. W przypadku, gdy osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego chce zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia winna posiadać ich numery PESEL.
   
 2. Osoba rejestrująca się ma możliwość ubezpieczenia dzieci, które osiągnęły pełnoletność, w przypadku, gdy nie mają innego ubezpieczena i uczą się do 26 roku życia. Należy wówczas przedstawić aktualne zaświadczenie o kontynuacji nauki ze szkoły / uczelni lub złozyć stosowne oświadczenie.

Ważne!

Przed przystąpieniem do procesu rejestracji należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego tutejszego Urzędu (parter) i ustalić datę oraz godzinę rejestracji.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Kinga Kulikowska 2017-04-06 13:06
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl